وبلاگ چت وان

وبلاگ چت وان

سه‌شنبه 16 اسفند 1390 ساعت 13:30

وقتی داری...

وﻗﺘﻲ داری ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ دارم ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ داری ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼـﻲ ﻓﻜـﺮ ﻣﻴﻜـﻨﻢ دﻟـﻢ‬ ‫ﻣﻴﺨﻮاد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ!