وبلاگ چت وان

وبلاگ چت وان

                   > اگر روزی خیانت دیدی ، بدان که قیمتت بالاست .

                   > حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.

                   > از دشمن خود یکبار بترس و  از دوست خود هزار بار .

                   > نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد .

                   > خوشبختی  فاصله  این بدبختی  تا بدبختی دیگر است .

                   > حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است .

                   > ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو .

                   > انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد .

                   > بزرگ ترین الماس جهان آفتاب است،که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد .

                   > درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است .

                   > مردمان روی زمین استوار ، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند

                   > شکست خوردن ناراحتی ندارد . آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد .