وبلاگ چت وان

وبلاگ چت وان

پنج‌شنبه 10 فروردین 1391 ساعت 03:01

شعر عمو سبزی فروش به زبان انگلیسیبی بدیل - شعر عمو سبزی فروش به زبان انگلیسی

uncle vegetable seller
Oh ye

uncle vegetable seller
Oh ye


Do you have vegetable?
Oh ye

I want a lemon
Oh ye

I want you alone
Oh ye

uncle vegetable seller
Oh ye


I want a cherry
Oh ye


Your strawberry
Oh ye

uncle vegetable seller
Oh ye

I want coconate
Oh ye

Can I spa. nk your butt?
Oh ye